ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7

You are here: Home - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/05/2010: «ΤΟ METALMANU ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ»

Ο υπεύθυνος του Συνεργατικού Σχηματισμού Μετάλλου “Metalmanu” Δυτικής Μακεδονίας κ. Στ. Μαρόπουλος και ο υπεύθυνος του προγράμματος ERIK ACTION, Αν. Καθηγητής Παν. Δυτ. Μακεδονίας, κ. Ι. Μπακούρος παρευρέθηκαν στο συνέδριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων περιφερειών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERIK ACTION στη Φλωρεντία.fl

Συγκεκριμένα, στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Προγράμματος – Βέλτιστες Πρακτικές Καινοτομίας από μια περιφέρεια σε μια άλλη. Κατά τη διετή διάρκεια του Προγράμματος πραγματοποιήθηκαν 11 επιτυχημένες δράσεις σε ευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο. Κατά την υλοποίηση του διεξήχθησαν σεμινάρια εκπαίδευσης, επισκέψεις σε επιτυχημένα υφιστάμενα Clusters ώστε να μεταφερθεί η γνώση, η εμπειρία για την δημιουργία αντίστοιχων επιτυχημένων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε ο Συνεργατικός Σχηματισμός Μετάλλου ‘Metalmanu’ και προέκυψαν προοπτικές για προώθηση του ‘Metalmanu’ σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Επίπεδο.

Το ERIK ACTION είναι ένα πρόγραμμα κεφαλαιοποίησης χρηματοδοτούμενο από το INTERREG IVC, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακών συνεργασιών, και υποστηρίζονται σαν ένα δίκτυο Γρήγορης Διαδρομής από την Ε.Ε.
Ο γενικός στόχος του ERIK ACTION είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας γνώσης και, συγκεκριμένα, στην αναβάθμιση της χωρητικότητας της καινοτομίας των υπαρχουσών επιχειρήσεων.

Στις δημόσιες υπηρεσίες το ERIK ACTION προσφέρει:
– Ευκαιρίες ενημέρωσης σχετικά με την καινοτομία σε άλλες περιοχές
– Την ευκαιρία να βελτιώσουν τις δικές τους ανά περιοχή πολιτικές για καινοτομία με την ενσωμάτωση επιτυχημένων πρακτικών από άλλες περιοχές
– Την ευκαιρία για καλύτερο περιφερειακό συντονισμό επιπέδων
– Την δυνατότητα να αναπτύξουν διαρκείς συνεργασίες με άλλες ενδιαφερόμενες Ευρωπαϊκές περιοχές σε παρόμοια σχετικά με την καινοτομία ζητήματα.

Στους φορείς παροχής υπηρεσιών και άλλους συμμέτοχους:
– Τη δυνατότητα να μοιραστούν επιτυχημένες εμπειρίες με άλλους Ευρωπαϊκούς δράστες καινοτομίας
– Την πιθανότητα να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν ενεργά περιφερειακή πολιτική καινοτομιών
– Την ευκαιρία να συνεργαστεί με άλλους ευρωπαϊκούς συμμέτοχους κατά τη διάρκεια του προγράμματος και σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
– Μια εμπειρία εκμάθησης από την άποψη των συγκεκριμένων βελτιώσεων στην ικανότητα καινοτομίας

Back to top