ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

METALMANU

Η δημιουργία του Τεχνολογικού Συνεργατικού Σχηματισμού των Επιχειρήσεων Μετάλλου (Metalmanu) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπεί στην σύνδεση του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού, καθώς και των εργαστηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τις 400 περίπου επιχειρήσεις μετάλλου της περιοχής.

Η επί δεκαετίες συνεργασία της τοπικής βιομηχανίας μετάλλου με τα Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ, τη Βιομηχανία Μαρμάρου και Ξύλου και τα διαφόρων ειδών ορυχεία, έχει οδηγήσει στην δημιουργία μεγάλου αριθμού σημαντικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν εξαιρετική τεχνογνωσία και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Επίσης, η μετά το σεισμό του 1995 σημαντική ανοικοδόμηση που ακολούθησε στην περιοχή οδήγησε στην δημιουργία εύρωστης βιομηχανίας κουφωμάτων αλουμινίου με σύγχρονες μονάδες που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

Οι συντονιστές του εγχειρήματος φιλοδοξούν να στηρίξουν επιστημονικά και οργανωτικά την τοπική βιομηχανία μετάλλου, ώστε αυτή να μπορέσει να κινηθεί προς νέες αγορές και συγχρόνως να οδηγήσει σε καινοτόμες δράσεις με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης στην περιοχή. Συγχρόνως τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα και κυρίως οι φοιτητές τους, θα ωφεληθούν από τις ευκαιρίες έρευνας που θα προκύψουν.

Το «METALMANU» στοχεύει:

  • Στη βελτίωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και της πρόσβασης σε νέες αγορές
  • Στη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης συλλογικών δράσεων προώθησης και προβολής, εξορθολογισμού των παραγωγικών διαδικασιών, της εξειδίκευσης και της επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αλλά και της αλυσίδας εφοδιασμού και εισαγωγής νέων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης
  • Στη δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων
  • Στη δημιουργία ισχυρού lobby για επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και προνομίων
  • Στην προώθηση της καινοτομίας ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
  • Στην αύξηση της παραγωγικότητας
  • Λαμβάνοντας ως κοινό παρονομαστή τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων η έμφαση δίδεται στη βελτίωση των οικονομικών τους μεγεθών. Η βελτίωση αυτή θα προέλθει μέσα από την επίτευξη μίας σειράς επιμέρους επιχειρησιακών στόχων.

Η Συντονιστική Επιτροπή
  “Metalmanu”,       
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

 

Recent News

Latest Works

Latest News

Oops, our Twitter feed is unavailable at the moment- Follow us on Twitter!

Back to top